เงื่อนไขการให้บริการ (TERMS OF USE)
  1. การยอมรับเงื่อนไข
            ผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ แม็กการ์ตูน ดอท คอม ทุกท่าน จะต้องตงลงยอมรับเงื่อนไขทุกข้อในเอกสารฉบับนี้ก่อนการเข้าใช้บริการ หากท่านไม่ยินยอมรับเงื่อนไขไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด โปรดหยุดการใช้บริการของท่านโดยทันที หากท่านยังคงใช้บริการต่อไปทางเราจะถือเสมือนว่าเงื่อนไขฉบับนี้ได้รับการยินยอมจากท่านแล้ว
  2. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
             ผู้จัดทำเว็บไซต์แม็กการ์ตูน ดอท คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของท่านเอง โปรดติดตามและเรียกดูการเปลี่ยนแปลงของ เงื่อนไขการให้บริการด้วยตัวท่านเองเมื่อมีโอกาส

  3. ลักษณะและสิทธิ์ในการใช้บริการ
 

          การให้บริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์ แม็กการ์ตูน ดอท คอม เป็นการให้บริการแบบออนไลน์ทางเราให้สิทธิ์แก่ท่านในการเข้าชมและใช้บริการในขอบเขตที่กำหนดไว้เท่านั้น หากผู้ใดพยายามดัดแปลง แก้ไข ทำลาย หรือเจาะระบบรักษาความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยวิธีใด ๆ หรือเพื่อเหตุผลใด ๆ ถือเป็นความผิดและต้องรับโทษสูงสุดตามกฎหมาย

  4. ข้อห้ามในการใช้บริการ
  - ท่านตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อส่งผ่านสิ่งที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย คุกคาม ใช้ในทางผิด รบกวน สบประมาท ดูหมิ่น หยาบคาย อนาจาร ซึ่งอาจเป็นภัยต่อผู้อื่น และ/หรือ อาจรุกรานต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็ตาม
- ท่านตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อเลียนแบบ แสร้งทำ และ/หรือ แอบอ้างเป็นผู้อื่น
- ท่านตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อส่งผ่านสิ่งใด ๆ ที่ทำการ รบกวน ทำลาย และ/หรือ จำกัดการทำหน้าที่ของซอฟท์แวร์-ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมใด ๆ
- ท่านตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อกระทำการใด ๆ ที่ส่งผลในทางลบต่อผู้ใช้บริการหรือสมาชิกท่านอื่น
- ท่านตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อกระทำการใด ๆ ที่ขัดแย้งกับข้อกำหนด นโยบาย หรือข้อบังคับใด ๆ ของเรา และเครือข่ายที่ให้บริการ
- ท่านตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อละเมิดต่อกฎหมายของท้องถิ่น-รัฐ-ชาติ-นานาชาติ รวมถึง พระราชบัญญัติ กฎระเบียบของประเทศอื่น ๆ หรือ
ความปลอดภัยอื่น ๆ ไม่ว่าจะโดยเจตนา หรือไม่เจตนาก็ตาม
- ท่านตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อ เก็บ และ/หรือ รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น
  5. การลงทะเบียนสมาชิก
 

         ในกรณีที่ท่านต้องการสมัครเป็นสมาชิก ท่านจะต้อง ให้ข้อมูลต่าง ๆ ตามความเป็นจริง ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และครบถ้วนสมบูรณ์ โดยกรอกลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียน หากท่านให้รายละเอียดใด ๆ ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง และไม่สมบูรณ์ หรือทางเรามีเหตุผลที่ทำให้เชื่อว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นเท็จ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ ยกเลิกสมาชิกภาพของท่าน และ/หรือ ปฏิเสธที่จะให้การบริการใด ๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

  6. ความรับผิดชอบต่อ ทะเบียนสมาชิก, รหัสผ่าน และการรักษาความปลอดภัย
 

เมื่อท่านผ่านขั้นตอนการลงทะเบียน โดยเสร็จสมบูรณ์แล้ว ท่านจะได้รับรหัสผ่านและข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการขอเข้าใช้ระบบสมาชิก ท่านรับทราบและเข้าใจแล้วว่า ท่านมีหน้าที่ในการเก็บรักษารหัสผ่านและข้อมูลต่าง ๆ ไว้เป็นความลับ เพราะการกระทำทุกอย่างภายใต้ การใช้รหัสผ่าน และบัญชีสมาชิกของท่าน ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของท่านเอง

 
          โดยปกติแล้ว เรามิได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกต่อผู้อื่น เว้นแต่ในกรณีที่เราได้รับอนุญาตจากท่าน และ/หรือ ในกรณีพิเศษ ดังนี้
  - ทางเราอาจจะทำการเปิดเผยข้อมูล บางส่วนหรือทั้งหมดแก่พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ ผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ ของเรา
- ทางเราอาจจะทำการเปิดเผยข้อมูล บางส่วนหรือทั้งหมด ถ้าทางเราเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้น จะมีผลต่อการจำแนก การติดต่อ และ การดำเนินการ ที่เกี่ยวข้อกับเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้ได้รับความกระทบกระเทือน หรือความเสียหาย
- ทางเราอาจจะทำการเปิดเผยข้อมูล บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีที่เป็นการร่วมมือกับทางราชการ หรือการใช้ข้อมูลสำหรับการดำเนินการทางด้านกฎหมาย
- ทางเราอาจจะทำการเปิดเผยข้อมูล บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีที่ทางเราเห็นว่าจำเป็นต่อการรักษา และ/หรือ การพัฒนาการให้บริการ ตลอดจนการปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ
  7. การให้สิทธิ์แก่เรา
 

ท่านตกลงมอบสิทธิ์โดยไม่มีเงื่อนไขให้กับเรา ในสิ่งใด ๆ ก็ตามที่ท่านได้ทำการส่งผ่าน และ/หรือ ส่งมาที่เว็บไซต์ แม็กการ์ตูน ดอท คอม หมายรวมถึงข้อมูล รูปภาพ คำพูด บทความ เสียง และสิ่งใด ๆ ก็ตาม ให้ถือว่าท่านตกลงยินยอมให้ทางเราทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข แปล สิ่งดังกล่าวได้โดยอิสระ ถาวร และ อนุญาตให้ทางเรานำสิ่งดังกล่าวเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดไปใช้ ได้โดยไม่มีข้อจำกัด

  8. ความเสียหายเนื่องจากการใช้บริการ
 

เนื่องจากการให้บริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของเรา เป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากท่าน ดังนั้น ท่านควรทำความเข้าใจ และต้องยอมรับว่า ทางเราไม่สามารถที่จะรับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดและความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น แก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม

  9. ความเสียหายเนื่องจากความไม่ถูกต้องของข้อมูล
  เนื่องจากลักษณะตามธรรมชาติของการให้บริการเว็บไซต์ ทำให้ ทางผู้จัดทำเว็บไซต์แม็กการ์ตูน ดอท คอม ไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียด และ/หรือ แหล่งที่มาของเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซต์ได้ ดังนั้นทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับรองความถูกต้อง ของสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกนำเสนอและถูกนำมาให้บริการภายในเว็บไซต์ของเรา สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าว หมายรวมถึง ข้อความ บทความ ฐานข้อมูล ความรู้ เนื้อเรื่อง การ์ตูน รูปภาพ คำพูด บทพูด ปุ่มเชื่อมโยงต่าง ๆ และองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย
  10. เงื่อนไขความรับผิดชอบของท่าน
 

ท่านยินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหาย และรับผิดชอบโดยไม่มีเงื่อนไข หากการใช้บริการของท่านป็นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทาง เว็บไซต์ แม็กการ์ตูน ดอท คอม ผู้ร่วมงาน และบุคคลใด ๆ

  11. การชดเชย
  ท่านยินดีที่จะชดเชยค่าธรรมเนียมทนายความตามความเหมาะสมให้แก่ทาง เว็บไซต์ แม็กการ์ตูน ดอท คอม ผู้ร่วมงาน และบุคคลใด ๆ หากการใช้บริการของท่านเป็นเหตุให้เกิดการฟ้องร้องขึ้น
  12. นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
  ท่านตกลงยินยอมตามเงื่อนไขทุกข้อที่ระบุไว้ในนโยบายรักษาสิทธิส่วนบุคคลของทางเว็บไซต์ แม็กการ์ตูน ดอท คอม และท่านรับทราบว่าข้อมูลต่าง ๆที่ใช้ในการลงทะเบียน และรายละเอียดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายรักษาสิทธิส่วนบุคคลของทางเว็บไซต์ แม็กการ์ตูน ดอท คอม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถหาอ่านได้ที่ นโยบายรักษาสิทธิส่วนบุคคล (Privacy Policy)
  13. ห้ามนำการบริการไปทำการจำหน่ายต่อ
  ท่านต้องไม่นำการบริการ ประโยชน์ของบริการ ประโยชน์จากการเข้าสู่การบริการ และสิ่งใด ๆ ภายในเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือประโยชน์ทางการค้า
  14. ห้ามดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ เลียนแบบ จำหน่าย แจกจ่าย
  ท่านต้องไม่นำสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดภายในเว็บไซต์ของเราไป ดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ เลียนแบบ จำหน่าย แจกจ่ายหรือกระทำการใด ๆ ที่ใกล้เคียงกับลักษณะดังกล่าว
ข้างต้น
  15. การเปลี่ยนแปลงและการระงับการให้บริการ
  เว็บไซต์ แม็กการ์ตูน ดอท คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลง แก้ไข หรือระงับการให้บริการ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากการกระทำดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหาย ต่อท่าน หรือต่อบุคคลใด ๆ ทางเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
  16. การสิ้นสุดการให้บริการ
  ทางเว็บไซต์ แม็กการ์ตูน ดอท คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการงด หรือระงับการให้บริการแก่บุคคลใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านกระทำการใด ๆ ที่ถือเป็นการละเมิดต่อเงื่อนไขการให้บริการ เราอาจระงับการให้บริการแก่ท่าน ซึ่งการระงับการให้บริการนี้ อาจทำให้ต้องย้าย หรือลบข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านออกจากระบบ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสิ้นสุดของการให้บริการ
  17. ความสัมพันธ์กับผู้โฆษณา
  ในกรณีที่ท่านทำการติดต่อกับผู้โฆษณาโดยผ่านการบริการของเว็บไซต์ แม็กการ์ตูน ดอท คอม ท่านต้องทำความเข้าใจว่าการกระทำใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นระหว่างท่านกับผู้โฆษณาถือเป็นความรับผิดชอบของท่านและผู้โฆษณานั้น ๆ โดยลำพัง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
  18. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
  ท่านต้องทำความเข้าใจว่าสิ่งต่าง ๆ ที่ทางเรานำเสนอและนำมาให้บริการ หมายรวมถึง หนังการ์ตูน ตัวการ์ตูน ชื่อคอลัมน์ สัญลักษณ์ เนื้อเรื่อง รูปแบบสิ่งพิมพ์ รูปภาพ บทความ บทพูด คำพูด เสียง เกมส์ ซอฟท์แวร์ เครื่องหมายการให้บริการ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า โลโก้ และสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมดที่ทางเรานำมาให้บริการ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายอื่น ๆ ไว้แล้ว ท่านจะต้องไม่นำผลงานใด ๆ ที่เรานำเสนอหรือให้บริการ ไม่ว่าจะโดยทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำการดัดแปลง, แก้ไข, ทำซ้ำ, ให้เช่า, ขาย,จำหน่าย, แจกจ่าย หรือ มีไว้ในครอบครอง เพื่อประโยชน์ในทางพาณิชย์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
  19. ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายทางการค้า
  ห้ามนำเครื่องหมายการค้า, โลโก้ต่าง ๆ, เครื่องหมายการให้บริการ, สัญลักษณ์ และ ตัวการ์ตูน ของเว็บไซต์ แม็กการ์ตูน ดอท คอม และ ผู้โฆษณา ไปกระทำการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เว้นแต่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น
  20. ลิขสิทธิ์และตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์
  เว็บไซต์ แม็กการ์ตูน ดอท คอม ให้ความเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และขอให้ผู้ใช้บริการได้ปฏิบัติตาม หากท่านพิจารณาเห็นว่างานใด ๆ ของตนเองได้ถูกคัดลอก ดัดแปลง เลียนแบบในทางที่เป็นการฝ่าฝืน โปรดส่งรายละเอียดแสดงความเป็นเจ้าของสิทธิ์มาที่ Contact Us
  21. การไม่รับรอง และการจำกัดความรับผิดชอบ
  ท่านควรทำความเข้าใจโดยชัดเจนและยอมรับว่า การใช้บริการของท่านถือเป็นความรับผิดชอบ และ เป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว เว็บไซต์ แม็กการ์ตูน ดอท คอม จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับท่าน หรือ บุคคลอื่น ถึงแม้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นผลเนื่องมาจากให้บริการของเรา เช่น
- เว็บไซต์ แม็กการ์ตูน ดอท คอม ไม่รับรองว่าจะไม่เกิดความผิดพลาดใด ๆ ขึ้นในการให้บริการ
- เว็บไซต์ แม็กการ์ตูน ดอท คอม ไม่รับรองว่าบริการจะปลอดภัย และ ไม่ถูกรบกวน
- เว็บไซต์ แม็กการ์ตูน ดอท คอม ไม่รับรองว่าสิ่งที่ได้จากบริการจะถูกต้อง หรือเชื่อถือได้แน่นอน
- เว็บไซต์ แม็กการ์ตูน ดอท คอม ไม่รับรองว่าบริการของเราจะตรงตามความต้องการของท่านหรือไม่
- เว็บไซต์ แม็กการ์ตูน ดอท คอม ไม่รับรองว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์-บริการ-รายละเอียด หรือสิ่งอื่นที่คุณได้สั่งซื้อ โดยผ่านทางบริการของเรา จะตรงตามความต้องการของคุณ
  22. การละเมิด-การฝ่าฝืน
  หากท่านพบการละเมิดฝ่าฝืนใด ๆ โปรดแจ้งได้ที่ Contact Us
   
 
 
 
TM & ©1999-2008 Binary Neighborhood Co., Ltd. [ Binhood Studio ]
Use of this site signifies your agreement to the Terms of Use.